Suriname

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Gracia Valies-Ormskirk: “Leerlingen kunnen hun talent verder op aansluitend niveau ontwikkelen”

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 13:42

Vocational College Suriname MBO-DS, is een middelbare opleiding voor de dienstverlenende sector. De opleiding start op 15 november en is een middag-/avondopleiding, met een modulaire opzet. “De lestijden zijn van 16.30 tot 21.00 uur officiëel, maar vanwege de Covid-lockdown, voorlopig van 16.30 tot 20.10 uur”, zegt Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs tevens waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), in een reactie tegenover Dagblad Suriname.

Ormskirk stelt, dat er sinds de hervorming van het beroepsonderwijs van LBGO naar LBO, geen adequaat vervolgonderwijs is geregeld. “Slechts de HA-richting (Handel en Administratie) kon op het IMEAO vervolgd worden. Er zijn meer richtingen op het LBO en die hadden geen vervolg. Terwijl er wel een LOBO (Leraren Opleiding Beroeps Onderwijs) is, met vrijwel dezelfde richtingen, echter op HBO-niveau. Dus het MBO gedeelte ontbrak. Nu is dit ingevuld en kunnen leerlingen hun talent verder op aansluitend niveau ontwikkelen.”

Op de vraag wat er wordt verstaan onder de dienstverlenende sector, geeft Ormskirk aan dat de dienstverlenende sector zeer breed is.

“Het betreft vrijwel alle ondersteunende werkzaamheden naar andere sectoren en het publiek toe. Op macro- en meso-niveau vooral commerciële dienstverlening. Beter bekend als de tertiaire sector. Dat zijn alle beroepen die niet vallen onder landbouw, mijnbouw of industrie, bijvoorbeeld verzorging, onderwijs, handel, vervoer en de overheid.”

SK

Categories: Suriname

Shiatsu masseurs staan stil bij Internationale Dag van de Witte Stok

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 13:29

“Dikke onvoldoende voor autobestuurders”

Onlangs werd stilgestaan bij de internationale Dag van de Witte Stok door het recent aangetreden bestuur van Stichting Shiatsu Massage. 15 oktober werd in 1970 door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot Internationale Dag van de Witte Stok. De witte stok staat symbool voor blindheid en slechtziendheid en laat blinde en slechtziende personen toe zich op straat te verplaatsen. De stok waarschuwt verkeersdeelnemers dat de betreffende persoon een visuele handicap heeft.

De internationale dag maakt het publiek ‘gevoelig’ voor het hulpmiddel. Beoogd wordt dat personen met een visuele handicap zich dagelijks op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen.

Stichting Shiatsu Massage stond ook stil bij deze bijzondere dag, omdat de witte stok een belangrijk hulpmiddel is voor de blinde en slechtziende masseurs die er tewerkgesteld zijn.

Tien jaar geleden werden de Shiatsu massage activiteiten gestart, nadat een eerste groep blinden en slechtzienden een intensieve Shiatsu massage training had gevolgd, bijgestaan door een groep enthousiaste mensen met hart voor de doelgroep. Zelfredzaamheid, dienstbaarheid en zelfstandigheid waren de kernwoorden bij de start van dit project. “De stichting wil bijdragen aan de zelfstandigheid van de visueel beperkten”, laat voorzitter Anthousa  Karsodikromo-Lim A Po weten.

In 2016 werden de statuten van Stichting Shiatsu Massage notarieel vastgelegd. Met behulp van de masseurs, donateurs uit het bedrijfsleven, vrijwilligers en overigen die de doelgroep een warm hart toedragen, werd gewerkt aan het structureel vormgeven aan de Shiatsu massage diensten. “Een accommodatie wordt beschikbaar gesteld waar de mensen het beroep van Shiatsu-masseur kunnen uitoefenen om in hun levensbehoeften te voorzien”, zegt Karsodikromo-Lim A Po.

Geen inkomsten

Ruim anderhalf jaar zaten de mensen zonder inkomsten door de Covid-situatie. In juli 2021 vond er een bestuurswisseling plaats en het nieuwe bestuur heeft zich toegewijd om de activiteiten voort te zetten en te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van de doelgroep en de dienstverlening naar de samenleving. Het nieuwe bestuur heeft ervoor gekozen om onder naleving van strikte Covid-maatregelen de deuren weer open te gooien en met gevaccineerde masseurs te werken. Klanten moeten een vaccinatiebewijs overleggen.

Bij de herdenking van de Dag van de Witte Stok werd stilgestaan bij de reeds geboekte successen. Er werd ook hulde gebracht aan de ex-bestuursleden die de stichting de afgelopen jaren hebben geleid en is er vooruitgeblikt naar de toekomst.

Dikke onvoldoende

Een van de uitdagingen is dat veel verkeersdeelnemers niet bewust zijn van de witte stok geeft een visueel beperkte masseur.. Net voor het blindencentrum is een verkeersbord geplaatst dat de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur aangeeft. “Om rekening te houden met de visueel beperkten die daar oversteken, maar velen weten niet eens dat er daar een bord staat”, vult de voorzitter aan. “Dat geeft al aan dat mensen zich niet bewust zijn van wat er zich daar afspeelt.” De masseur die gevraagd werd om een cijfer te geven voor hoe wordt omgegaan met verkeersdeelnemers die gebruik maken van de witte stok, beoordeelde deze de vraag met het cijfer 2, laat Karsodikromo-Lim A Po weten.

In het kader van het jubileum van de stichting en de focus op de toekomstplannen werd het nieuwe logo van de stichting onthuld. Het bestuur is de masseurs erkentelijk voor het in hen gestelde vertrouwen en kijkt uit naar de continuering van de prettige samenwerking met alle betrokken actoren.

RB

Categories: Suriname

Minister Mathoera: “Versterken civiel militaire relaties prioriteit in beleid”

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 13:15

Onlangs hebben militairen van de Professor Dr. Ali-Kazerne in Nickerie, in het kader van het versterken van de civiel-militaire relaties, schoonmaakwerkzaamheden verricht op de algemene begraafplaats in het district Nickerie. De actie van de militairen is goed aangekomen bij de lokale gemeenschap. Desgevraagd geeft Defensie-minister Krishna Mathoera tegenover Dagblad Suriname te kennen, dat er landelijk meer projecten volgen. 

Versterken civiel militaire relaties prioriteit in beleid

De bewindsvrouwe zegt: “De ondersteuning en versterken van civiel militaire relaties is prioriteit in het beleid. We gaan meer van dit soort projecten uitvoeren, landelijk. Onlangs de civiel-militaire operatie Gran Mati afgesloten in Marowijne.” Minister Mathoera zei daarbij, dat met deze operatie een signaal is gegeven dat de Defensie-organisatie een grote vriend is van elke Surinamer. Volgens haar is het een taak van het leger om te ondersteunen. “Maar, wanneer we ondersteunen, kunnen we dat niet doen door in de kazerne te blijven. We gaan dichterbij de samenleving moeten gaan om te laten zien dat wij er zijn om te helpen en aan te pakken”, aldus de bewindsvrouwe. Operatie ‘Gran Mati’ zal een terugkerend karakter hebben en zal ook in andere districten worden uitgevoerd.

‘Gran Mati’

Na een simulatie van een ernstig ongeval, de oplevering van de renovatie van de toilettengroep van de VOJ-Albina en een medisch gedeelte met Covid-19 vaccinatiecampagne is ‘Gran Mati’ officieel na vier dagen beëindigd in het grensdistrict. Er werd een speciale dank uitgebracht aan alle personen die dit project tot een succes hebben gemaakt, waaronder in het bijzonder de militairen. “Met de weinige middelen blijven we het goede werk doen. Waar u ook bent, u kunt blijven rekenen op de defensieorganisatie”, benadrukte plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger (NL), luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

Internationale samenwerking

Minister Mathoera heeft zich in de afgelopen jaar sterk gemaakt voor zowel regionale en internationale samenwerking. De bewindsvrouwe, stelt dat “internationale samenwerking erg belangrijk blijft”. Afgelopen periode ontving de minister onder andere ook de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten en de militaire attaché van Israël. Ook zijn voor het eerst de drie landen, Suriname, Frans Guyana en Guyana bij elkaar gekomen om samen te werken op het gebied van Defensie. Minister Mathoera stelt: “We gaan alles doen om de dreigingen te mitigeren en onze soevereiniteit, territoir, onze natuurlijke hulpbronnen, maar bovenal onze mensen te beschermen.”

Categories: Suriname

Minister Levens: “Veranderingen in onderwijs niet tegen bestaande wettelijke regelingen”

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 12:11

De huidige veranderingen in het onderwijs zijn niet zodanig, dat daar nieuwe wetgeving voor gemaakt moet worden. In de nieuwe wet die thans door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) wordt voorbereid, zullen wel meegenomen worden de veranderingen die nu worden doorgevoerd. Dit zei minister Marie Levens van OW&C afgelopen donderdag in het parlement.

De verandering in het onderwijs waar met het nieuwe schooljaar mee is begonnen is voornamelijk gericht op het voorkomen van vroege drop outs van leerlingen. Elk leerling schuift door naar de volgende klas. Het drastische verschil zit erin dat geen enkele leerling blijft zitten. Het accent wordt gelegd op de goede dingen die de leerlingen doen, en op de dingen waarin zij minder goed zijn krijgen de leerlingen extra begeleiding van de leerkrachten. 

Voor wat betreft het curricula is er niet veel veranderd. Volgens de minister gaat het in essentie om dezelfde curricula, alleen is dat nu beter georganiseerd. Leerkrachten zijn tijdens de vakantie getraind hoe met het curriculum om te gaan.

Minister Levens merkte op, dat de veranderingen die nu worden doorgevoerd ook niet tegen bestaande wettelijke regelingen zijn. “In de wet staat niets over repetities, niets over overgaan, niets over wel of niet doorschuiven, niets over de plicht om examen af te nemen in de 6e klas”, aldus de minister.

Wat er nu gebeurd is gedekt, omdat het simpel niet in de wet is opgenomen. In de nieuwe wet zullen de veranderingen wel meegenomen worden. Volgens de Onderwijs-minister is het enige wat nu gebeurd, kinderen met vijf blauwe cijfers en twee rode cijfers niet te laten blijven zitten. Dat moet je niet doen. Je moet de blauwe cijfers accentueren en zeggen “je hebt het goed gedaan met de blauwe cijfers, en met de twee rode gaan we je helpen”, aldus de minister. Kinderen moeten volgens de minister gestimuleerd worden en daarbij ondersteund worden. Bij de begeleiding van de leerlingen worden extra vakleerkrachten Nederlands en Rekenen op de scholen ingezet.  

SS

Categories: Suriname

Stiwewa opent nieuw gebouw in Wintiwai

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 12:07

Het bestuur van de regionale ontwikkelingsorganisatie Stiwewa opende in een nieuw jasje de deuren van haar buurtcentrum afgelopen zaterdag. De buurt is verrijkt met een compleet nieuw gebouw. Voorzitter Robby Berghout zei, dat dit belangrijk is voor de herkenbaarheid in de buurt. Het voordeel is, dat de mensen een vaste plek hebben waar ze kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten of langs kunnen komen om verder doorverwezen te worden.

Hoewel het buurtcentrum in Wintiwai ligt benadrukt de voorzitter, dat de diensten van het centrum ook beschikbaar zijn voor mensen uit andere buurten. Personen uit gebieden als Livorno, Ramgoelam, Ephraimzegen en Pontbuiten kunnen er ook terecht.

De organisatie zet zich niet alleen in voor zaken als werkgelegenheid, maar probeert ook de jongeren te helpen hun tijd nuttig te besteden. “Jongeren moeten dagelijks iets te doen hebben.” Het buurtcentrum ondersteunt de doelgroep in hun leerprestaties middels huiswerkbegeleiding. Daarnaast heeft sport ook een belangrijke plek binnen het buurtwerk.

Niet alleen voor de jeugd heeft Stiwewa oog. De eenzaamheid onder senioren burgers is een veelvoorkomend verschijnsel. Berghout vertelde, dat er daarom activiteiten voor de senioren burgers worden ontplooid.

Dagelijks kunnen jong en oud bezig zijn in het centrum. Van voetballen en dammen tot de persoonlijke omstandigheden waarin een mens verkeerd bespreken. Voorzitter Berghout gaf ook aan, dat dit gebouw niet alleen de mooiste maar, ook het grootste is in het 43-jarig bestaan van Stiwewa.

RB   

Categories: Suriname

Bron udu – Het schooljaar 2021-2022 is aangevangen

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 05:34

Wij herinneren ons de getuigenis van een middelbare schooldirecteur: “Ik kom uit een gezin van 10 kinderen, woonde te plantage Plantage Welgedacht in Commewijne. Het was op houtvuur koken en studeren met kokolampu. De dag begon om 4 uur in de ochtend, opstaan en naar school met de bus. Studenten uit de districten werden toen geïdentificeerd door de geur van bron udu die zij met zich meedroegen.”

Laat op school

“Anno 2021 volgen studenten uit de grensdistricten van Paramaribo nog steeds onderwijs in de stad. In het ochtendgloren komen zij aan op school. Veel eerder dan studenten die in de stad wonen. Toch zien sommige studenten, die om de hoek wonen, kans om van laat komen een gewoonte te maken”, merkte een conciërge op.

Bewonderenswaardig

“De Avond Mulo-school directeur van Albina: “Ik bewonder mijn pupillen. Het is voor bepaalde leerlingen een hele toer om de school te bezoeken. De school wordt over de weg en over water bereikt. De bevolking van de dagschool heeft daar moeite mee, laat staan het avondmulo. Avond-Mulo is hoog- en broodnodig. Het feit dat op mijn school het slagingspercentage 100% is bewezen, dat de drang om onderwijs te volgen, om de maatschappelijke ladder te beklimmen groot is in het district Marowijne en in Paramaribo is het niet anders. Ik neem aan dat in de overige districten zulks ook het geval is. Mijn leerlingen hebben ondanks de lock downs doorgezet en er iets moois van gemaakt.”

Nadelige positie

Leerkracht Bigi Sma Skoro: “In Paramaribo zorgen Covid en lockdowns ervoor, dat het Avond-Mulo en Bigisma Skoro, in bijzondere mate hinder ondervinden van de gezondheidscrisis. Het NVB (Nationaal Vervoerbedrijf) waar de avondscholieren op aangewezen zijn is stopgezet, met alle nare gevolgen van dien. De nachtbus naar Commewijne en Para rijden niet. Ik vraag mij af of de onderwijsautoriteiten rekening houden met de nadelige positie waarin avondscholieren en studenten zijn komen te verkeren.”

HD

Bijschrift:

Categories: Suriname

“Je hosselt dagelijks, maar bereikt niet veel”

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 05:24

Standhouders van zondagsmarkten vinden het heel fijn om weer te verkopen. Shaira, die elke zondag met haar oma mee doet met de verkoop, geeft aan dat zij alleen op de zondag kunnen verkopen. “Door de weeks ben ik op school en aan het werk. Mijn oma verkoopt dan voor het huis. Op de zondag verkopen wij aan de Tourtonnelaan.  Op deze dagen kan je iets extra verwachten en de verkoop gaat ook sneller”, zegt Shaira.  

Haroen, die ook aan de Tourtonnelaan verkoopt, zegt dat hij wel dagelijks aanwezig is. “De verkoop langs de straat gaat niet altijd vlot, maar zo lang je drukte hebt kan je een goede verkoopdag verwachten. Het gaat helemaal niet goed, als ik het moet hebben over de situatie in het land. Kijk, je hosselt dagelijks, maar bereikt niet wat je hebt berekend. Vroeger had je nog tijden waarbij je verrast werd met een lege verkoopstand, maar nu heb je alleen dagen waarbij je verlangt, dat het zo goed gaat of zelfs dat je de helft hebt kunnen verkopen. Als het zo door blijft gaan, zal er helemaal geen sprake meer zijn van zelfstandige ondernemers. Het volk wordt op zo een manier gebroken. Er moet een goed plan komen waarbij wij als klein ondernemers het toch halen of overleven. Er zijn intussen al velen die het op hebben opgegeven. Ik probeer het te overleven.”

TM 

Categories: Suriname

Vocational Training Centre Brokopondo staat er verlaten bij

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 05:19

Op 21 oktober 2011 werd een nieuwe school te Brokopondo geopend. Deze school was speciaal gebouwd om kinderen van het district de kans te geven een beroepsopleiding te volgen. Er zou gericht onderwijs verzorgd worden in technische beroepen en toerisme. De school was een van de  resultaten uit het projectdossier ‘uitvoering twinningfaciliteiten tussen Suriname en Nederland’.

De instroom voor deze school was lager beroepsonderwijs. De Stichting Brokopondo Vocational Training Centre werd opgericht, waarvan de toenmalige districtscommissaris van Brokopondo tot augustus 2012 de eerste voorzitter was. Er zaten vertegenwoordigers van het commissariaat Brokopondo, ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, IAmGold, Kersten Tourism Foundation en de stichting Marronage in het bestuur. Er werd gewerkt aan trainingen van lokale leerkrachten en aan het curriculum van het onderwijs op deze school in samenspraak met het ministerie, afdeling Onderwijs Binnenland.

De school had naast theoretisch onderwijs ook een praktisch ingerichte ruimte met onder andere een keuken. Er was ook een kok aangetrokken. Voor deze leerrichting werd een curriculum ontwikkeld op twee niveaus. Het algemene doel was het bieden van vakopleidingen aan jongeren van het district Brokopondo, waardoor zij betere kansen konden krijgen op de arbeidsmarkt.

Na jaren blijkt nu dat deze school de toen gestelde doelen niet heeft gehaald. Vier jaren terug had het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het overgenomen en werd het als technische school gebruikt, maar al twee jaren is er geen sprake meer van technisch onderwijs in het district. Waarom de school niet meer functioneert is niet helemaal duidelijk.

Het ministerie was zondag, vooralsnog, niet bereikbaar voor een reactie. 

VP 

Categories: Suriname

Romano Francis, een hondengroomer met ambities

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 05:14

Romano Francis (32) is een hondengroomer oftewel een hondenkapper met ambities. Hij is het voorbeeld van een jongeman die van zijn hobby een succesvolle “business” heeft gemaakt. Hij draait reeds drie jaar zijn eigen groomerszaak en heeft dagelijks zijn handen vol met het knippen van honden. Maar eigenlijk meer dan dat. De honden krijgen bij hem een complete verzorgingsbeurt: wassen, föhnen, nagels knippen en oren schoonmaken. Romano doet dat met veel passie en toewijding.

Zijn eenmanszaak, thans aan de Ramsoedhweg #15, achter het Randjietboys Sportcomplex, draait hij samen met zijn vrouw Youandi Verwey. Het succes van zijn groomerszaak heeft hij mede te danken aan dezelfde passie voor honden en inzet van zijn vrouw, zegt Romano trots. 

Hoe het begon

Romano is een echte dierenliefhebber, maar honden zijn toch zijn ding. Hij is letterlijk met en tussen honden opgegroeid. Zijn moeder had er 14, dus hij was de hele dag omringd door deze trouwe viervoeters. Toen hij ouder werd en zelfstandig is gaan wonen is zijn passie voor honden gebleven en bleef hij bezig zijn met honden. Hij werkte een tijdje voor de hondentrainer de heer Guicherit. Zo leerde hij het een en ander over hondenpsychologie. Het was dierenarts Resopawaro, met wie hij goed bevriend was, die hem vroeg of hij annex diens dierenpoli een dierenkapperszaak wilde beginnen. Romano wilde het wel proberen. Hij deed heel veel aan zelfstudie en deed proefknippen bij honden van vrienden en kennissen. Dat ging goed en niet lang daarna was genoeg zelfvertrouwen opgebouwd om zijn hondengroomerszaak bij de dierenpoli van Resopawiro te beginnen. De fysieke connectie met de dierenpoli had niet beter gekund voor zijn groomerzaak die hij ondertussen de zeer toepasselijke naam “Pawsitively Clean Doggy Spa” heeft genoemd. Hij kwam er direct in contact met hondeneigenaren en aan geïnteresseerde klanten was geen gebrek. De zaak groeide gauw uit zijn kleren, en verhuizen naar een groter pand werd noodzakelijk. In het gehuurde pand aan de Ramsoedhweg# 15 zit hij reeds ruim een jaar. De zaken gaan heel goed. Per dag krijgt hij gemiddeld 5 tot 6 honden onder zijn handen. Soms meer. Allemaal volgens afspraak. Gewoon binnen stappen met jouw hond voor een verzorgingsbeurt gaat dus helaas niet.

Ambities

Romano’s streven is om een eigen lijn van hondenverzorgingsprodukten te ontwikkelen. Hij heeft reeds hondenparfum ontwikkeld. Die is thans in de fase van perfectionering. Hij denkt verder aan producten als shampoo, halsband, hondenriem, voer- en waterbak en alles wat met hondenverzorging te maken heeft. Zijn toekomstdroom is om elke petshop in Suriname, en wie weet ook daarbuiten, van zijn hond verzorgingsproducten te kunnen voorzien.

Zijn advies aan hondenliefhebbers is om zich eerst goed te laten adviseren bij de keuze van honden. Vooral bij honden met veel en lang haar moet men erop bedacht zijn, dat zulke honden veel verzorging nodig hebben en regelmatig naar de groomer moeten. Meestal verkijkt men zich hierop en raken zulke honden dan verwaarloosd. Het haar groeit dan te lang en onverzorgd waardoor het gaat klitten. Soms zo erg, dat de honden er ongezond veel last van krijgen. In dergelijke gevallen rest er geen andere optie, dan de hond dan helemaal kaal te knippen. Niet zelden krijgt Romano honden in de zaak die vol luizen en koeparies zitten. Het algemeen advies aan hondenliefhebbers is om tijd en aandacht voor hun viervoeters te hebben. Regelmatige controle bij de dierenarts en of een regelmatige verzorgingsbeurt bij de groomer horen erbij.

Een  schone en gezonde hond is een lust om thuis te hebben.  

SS

Categories: Suriname

Zonder subsidie kost 28lbs kookgas SRD 250

DB Suriname - Mon, 18/10/2021 - 05:05

De prijs van een 28 lbs kookgas, welke nu rond de SRD 50 ligt, zou zonder de huidige subsidie rond de SRD 250 komen te liggen, aldus minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. De minister zei vorige week in het parlement, dat de prijs van kookgas niet door gesubsidieerd kan blijven, maar merkte tegelijkertijd op dat dit niet het moment is om de bevolking met nog een lastenverhogende maatregel op te zadelen.

Abiamofo ontkende niet, dat de kosten voor de import van kookgas zijn opgenomen in de totale bedrijfskosten van elektriciteitsbedrijf EBS. Op basis van deze totale bedrijfskosten van de EBS worden de stroomtarieven berekend.

Het Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) had kritiek hierop en vindt dat kookgas niets met de opwekking van energie te maken heeft en dus de kosten ervan feitelijk niet mee moet worden genomen in de kostprijs van stroom.

Volgens minister Abiamofo ligt het wel in de bedoeling dat Ogane, het bedrijfsonderdeel van de EBS dat belast is met de verpakking en verkoopdistributie van kookgas, een zelfstandige administratieve eenheid zal worden. Indirect impliceert hij hiermee, dat de kosten van import, verpakking en verkoopdistributie van gas dan niet meer in de EBS-kostprijs van stroom meer zal worden opgenomen. De minister zei evenwel niet wanneer dit zal gebeuren. Zoals de zaak er nu voor ligt betaalt de samenleving met de huidige verhoogde stroomtarieven feitelijk ook voor de subsidie van kookgas.

SS 

Categories: Suriname

Maandag 18 Oktober 2021 (KN.12.2)

Algemene Televisie Verzorging - Mon, 18/10/2021 - 05:00

07:00 Aljazeera Nieuws
16:30 Suri Tunes
17:30 DC’s Legends of Tomorrow
18:15 3Below Tales of Arcadia
18:39 Alexa & Katie
19:07 ATV Nieuws
19:42 Bake Squad
20:20 Chicago Med.
21:05 Big Sky
21:55 Station 19
22:38 Tv.film: Once Upon a Time… In Hollywood
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

Maandag 18 Oktober 2021 (KN.12.2)

ATV - Mon, 18/10/2021 - 05:00

07:00 Aljazeera Nieuws
16:30 Suri Tunes
17:30 DC’s Legends of Tomorrow
18:15 3Below Tales of Arcadia
18:39 Alexa & Katie
19:07 ATV Nieuws
19:42 Bake Squad
20:20 Chicago Med.
21:05 Big Sky
21:55 Station 19
22:38 Tv.film: Once Upon a Time… In Hollywood
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

Maandag 18 Oktober 2021 (KN.12.1)

Algemene Televisie Verzorging - Mon, 18/10/2021 - 05:00

07:00 BBC Nieuws
07:36 De Roep van de Bruidegom
08:10 Fitness: Cardio Boxing with Christa DiPaolo
08:56 Venezuela Nieuws
09:26 Revue: Binnenlands Weekoverzicht
10:08 Infomercial: 40 Jaar Telesur
10:17 Tv.film: Coach Carter
12:43 Middag-film: Sydney White
14:31 Super Hit Video: Super Pop Clips
15:22 Kinderfilm: Bambi (1)
16:35 Kingdom of the White Wolf
17:23 Gado Wortoe Taki So en Bijbel Wortoe Leri Wi So
18:00 ATV Nieuws
19:00 Marlon
19:30 One Day at a Time
20:08 Set Wi Kondre Bun
20:33 How Its Made: Dream Cars: Tesla Model
21:00 Infomercial: 40 Jaar Telesur
21:10 ATV Sports
22:10 Queen of the South
22:53 L.A.’s Finest
23:42 ATV Nieuws
00:17 Gordon Ramsays 24 Hours To Hell And Back
01:00 Tv.film: 21 Jump Street
02:50 Tv.film: 22 Jump Street
04:42 Frontline: Benghazi in Crisis and Yemen Under Siege
05:38 BBC Nieuws
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

Maandag 18 Oktober 2021 (KN.12.1)

ATV - Mon, 18/10/2021 - 05:00

07:00 BBC Nieuws
07:36 De Roep van de Bruidegom
08:10 Fitness: Cardio Boxing with Christa DiPaolo
08:56 Venezuela Nieuws
09:26 Revue: Binnenlands Weekoverzicht
10:08 Infomercial: 40 Jaar Telesur
10:17 Tv.film: Coach Carter
12:43 Middag-film: Sydney White
14:31 Super Hit Video: Super Pop Clips
15:22 Kinderfilm: Bambi (1)
16:35 Kingdom of the White Wolf
17:23 Gado Wortoe Taki So en Bijbel Wortoe Leri Wi So
18:00 ATV Nieuws
19:00 Marlon
19:30 One Day at a Time
20:08 Set Wi Kondre Bun
20:33 How Its Made: Dream Cars: Tesla Model
21:00 Infomercial: 40 Jaar Telesur
21:10 ATV Sports
22:10 Queen of the South
22:53 L.A.’s Finest
23:42 ATV Nieuws
00:17 Gordon Ramsays 24 Hours To Hell And Back
01:00 Tv.film: 21 Jump Street
02:50 Tv.film: 22 Jump Street
04:42 Frontline: Benghazi in Crisis and Yemen Under Siege
05:38 BBC Nieuws
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

Twee carwash-medewerkers opgepakt voor diefstal sieraden uit auto

DB Suriname - Sun, 17/10/2021 - 20:25

Agenten van het politiebureau Uitvlugt hebben afgelopen donderdag de carwash-medewerkers R.A. (40) en de 29-jarige R.M. aangehouden op verdenking van diefstal van sieraden uit de auto van een klant, zo bericht het Korps Politie Suriname zondagmiddag 17 oktober.

De klant deed van deze diefstal aangifte bij de politie. Naar zeggen van de aangever bracht hij zijn auto maandag 11 oktober voor een schoonmaakbeurt naar de carwash. Bij het schoonmaken van zijn voertuig heeft personeel van de carwash zijn gouden ring en halsketting uit zijn auto gestolen.

Bij een ingesteld onderzoek werden de beide verdachten aangehouden. Ze verklaarden bij de politie, dat zij de sieraden hebben doorverkocht. 

Aan de opsporing en aanhouding van de koper ofwel heler wordt gewerkt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten door de politie ingesloten.

Categories: Suriname

Al Horford van Boston Celtics positief  getest op Covid-19

DB Suriname - Sun, 17/10/2021 - 17:54

De Boston Celtics heeft bekend gemaakt, dat hun center Al Horford positief is getest op het coronavirus. Horford is momenteel geïsoleerd en reisde niet met het team mee voor de pre season wedstrijden in Orlando afgelopen woensdag en vrijdag in Miami, Florida.

#NEBHInjuryReport for tomorrow vs. Miami:

Jaylen Brown (Health & Safety Protocols) – OUT
Al Horford (Health & Safety Protocols) – OUT
Payton Pritchard (nasal fracture) – OUT

— Boston Celtics (@celtics) October 14, 2021

Hij is de tweede Celtics-speler die deze maand positief is getest, naast Jaylen Brown, die op 8 oktober in isolatie ging.

Eerstejaars coach Ime Udoka testte ook positief op het virus voorafgaand aan de start van het trainingskamp.
Horford, een verwachte starter voor dit komend seizoen, is bezig aan zijn tweede jaar bij de Celtics nadat hij in juni vorig jaar werd overgenomen van de Oklohama CityThunder.

Categories: Suriname

Automobilist (48) die op agent inreed opgepakt

DB Suriname - Sun, 17/10/2021 - 16:03

De zogenoemde ‘stootgroep’ van het Korps Politie Suriname die woensdag 13 oktober belast was met werkzaamheden in het kader van de operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo (HOOP), heeft de 48-jarige verdachte S.S. aangehouden, zo meldt het korps zondagochtend 17 oktober.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de agenten bezig waren met een algehele wegcontrole op de Wilhelminastraat ter hoogte van de Atlasstraat. S.S. negeerde een stopteken van een politieman en reed met een verhoogde snelheid in op de agent. De agent wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen door naar de zijkant van de weg te springen.

Zijn collega’s zetten meteen de achtervolging in, maar de verdachte gaf geen gehoor aan de bevelen van de politie om het voertuig tot stoppen te brengen. Het lukte de agenten om de automobilist ter hoogte van een pompstation aan de Wilhelminastraat staande te houden. Ook bij zijn staandehouding, negeerde hij de bevelen van de politie om uit het voertuig te stappen en verzette zich hevig. Uiteindelijk konden agenten de verdachte in de boeien slaan.

Bij een veiligheidsfouillering op zijn kleding werd een vuistvuurwapen met 1 scherpe patroon aangetroffen. In een tas die hij bij zich droeg, werden geldbedragen in Amerikaanse dollars en SRD’s gevonden. Zowel het vuistvuurwapen als de geldbedragen zijn in beslag genomen. Hierop werd de man overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt.

S.S. werd na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

Categories: Suriname

ATV KN.12.2 Zondag 17 Oktober 2021

ATV - Sun, 17/10/2021 - 05:00

07:00 Aljazeera Nieuws
9:00 LaLiga: Rayo X Elche
11:10 LaLiga: Celta X Sevilla
13:30 LaLiga: Villarreal X Osasuna
16:00 The Masked Singer UK
17:10 The Cube
18:00 Gowtu Poku Man Fu Sranan Gala Show “LIVE”
20:00 Expedition with Steve Backshall : Suriname Lost World
21:00 WWE Smackdown
22:00 The Detour
22:25 Tv.film: The Outpost
00:30 Squid Games
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

ATV KN.12.2 Zondag 17 Oktober 2021

Algemene Televisie Verzorging - Sun, 17/10/2021 - 05:00

07:00 Aljazeera Nieuws
9:00 LaLiga: Rayo X Elche
11:10 LaLiga: Celta X Sevilla
13:30 LaLiga: Villarreal X Osasuna
16:00 The Masked Singer UK
17:10 The Cube
18:00 Gowtu Poku Man Fu Sranan Gala Show “LIVE”
20:00 Expedition with Steve Backshall : Suriname Lost World
21:00 WWE Smackdown
22:00 The Detour
22:25 Tv.film: The Outpost
00:30 Squid Games
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname

ATV KN.12.1 Zondag 17 Oktober 2021

ATV - Sun, 17/10/2021 - 05:00

07:00 BBC Nieuws
07:30 Steven Reyme Ministries
08:05 Fitness: Shape Up With Nance & Guest (AFL.01)
08:35 Final Space
09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)
09:35 Power Players
9:55 40 JAAR Telesur
10:05 2020 Arnold Strongman Classic (Part 01)
10:50 Weekend Paradise V Drives New Years Day 2021
11:30 Iron Resurrection
12:25 Formula 1:Drive to Survive
13:10 CrossFit Games Ringer 1 & Ringer 2 – Individual Women Event
14:00 Maranatha Ministries
14:35 High School Musical: The Musical The Series
15:10 Samurai Gourmet
15:30 All Hail King Julien
16:30 Fresh Off the Boat
16:55 Superhits (Herh.)
17:35 Busi Taki
18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht
18:45 Cherly’s Inspirations (afl.41)
19:05 China’s African Gold Rush
19:35 KrakaTiki: Alberga
20:10 I Shouldn’t Be Alive
21:05 40 JAAR Telesur
21:15 Tv.film: Girls Night In
23:00 Tv.film: Because of Charley
01:00 The Umbrella Academy
01:50 Tv.film: Blood The Last Vampire
03:20 Tv.film: Let Them All Talk
05:15 Magnum
06:00 BBC Nieuws
(Wijzigingen Voorbehouden)

Categories: Suriname