Traduci pagina

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Laos

ເຜີຍແຜ່ຜົນການພັດທະນາແບບຈຳລອງ CGE ສຳລັບ ສປປ ລາວ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 9:29am

   ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ສວສສຊ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ (UNCDF) ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການພັດທະນາແບບຈຳລອງ CGE ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຮອງປະທານ ສວສສຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊກເກນເນັສ ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ.

    ແບບຈໍາລອງ CGE ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການ UNCDF ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNJP) ວ່າດ້ວຍ “ການເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການນຳໃຊ້ງົບປະມານພາກລັດຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ” ປັດຈຸບັນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊື່ອມສານ (INFF) ໃນການພັດທະນາ/ສ້າງລະບົບ ຫຼື ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານພາກລັດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນງານຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປັບປຸງການລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ງົບປະມານລັດ ແລະ ຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການກຳນົດລາຍຈ່າຍບູລິມະສິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ.

# ຂ່າວ – ພາບ :  ຊິລິການດາ

The post ເຜີຍແຜ່ຜົນການພັດທະນາແບບຈຳລອງ CGE ສຳລັບ ສປປ ລາວ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດ້ທ່າແຮງຂອງການເຕີບໂຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 9:21am

    ອີງຕາມບົດລາຍງານຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ສະຖາບັນເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວໂລກ (Global Green Growth Institute) ຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ວ່າທັງນັກລົງທຶນສະຖາບັນ ແລະ ທັງຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ. ບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ ການສຳຫຼວດຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວ ສຳລັບ ສປປ ລາວ (Green Bond Market Survey for the Lao People’s Democratic Republic ) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກືອບ 60% ຂອງນັກລົງທຶນ ສະຖາບັນທີ່ຖືກສຳຫຼວດທັງໝົດໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະຫາໂອກາດລົງທຶນໃນພັນທະບັດສີຂຽວ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ.

    ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 80% ຂອງຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈໃນການອອກພັນທະບັດສີຂຽວ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອຕື່ມ ແລະ ລະບຽບການໃນການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່. ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມຈາກຜູ້ອອກລະບຽບການ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວທີ່ຍືນຍົງ ເຕີບໂຕຢູ່ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ໄປພ້ອມກັບ ການພັດທະນາຕະຫຼາດພັນທະບັດໂດຍລວມ.

    ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດພັນທະບັດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ ແຕ່ມັນຈະຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈໃນການເງິນສີຂຽວ” ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ADB ຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບຢ່າງໄກ້ຊິດກັບບັນດາໜ່ວຍງານອອກລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວ”. ອີງຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ເມື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນພັນທະບັດສີຂຽວ ແມ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງຜູ້ອອກພັນທະບັດ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນກໍາລັງສະແຫວງຫາຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ  ມັນໄດ້ມີລາຍງານວ່າ  ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບສ່ວນໃຫຍ່ຖືວ່າການດຶງດູດນັກລົງທຶນໜ້າ ໃໝ່ ແມ່ນເຫດຜົນອັນຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບຜູ້ອອກພັນທະບັດ ເພື່ອທີ່ຈະອອກພັນທະບັດສີຂຽວ.

    ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ADB ມີປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 68 ປະເທດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

The post ຕະຫຼາດພັນທະບັດສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດ້ທ່າແຮງຂອງການເຕີບໂຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ນວ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍໜ້າວຽກສໍາຄັນ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 9:15am

    ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ 7 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 27-28 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ນວ ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນວ ມີສະຫາຍ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ເຈົ້າຄອງ ນວ ພ້ອມດ້ວຍຮອງເລຂາພັກ ຄະນະປະຈໍາພັກ ກໍາມະການພັກ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ ນວ ນອກນີ້ ຍັງມີເລຂາພັກເມືອງ ຄະນະພັກກອງບັນຊາການ ປກສ-ປກຊ ນວ ເລຂາ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກພະແນກການ ອົງການ ກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ນວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນການນໍາພາຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ ຄໍາສັ່ງ ລະບຽບກົດໝາຍຂັ້ນເທິງວາງອອກໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ແລະ ໜ້າວຽກສໍາຄັນຄື:ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການນໍາພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງອົງຄະນະພັກ ນວ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ການລາຍງານກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນວ ຊຸດທີ 2 ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການນໍາພາວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຜນງົບປະມານໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແຜນງານປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 8 ປະເພດ ການນໍາພາວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະສະເພາະໜ້າ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມຕອນລຸ່ມ ບ້ານພ້າວ ເມືອງປາກງື່ມ ໃນຮູບແບບ BOT ການນໍາພາຈັດຕັ້ງແຜນງານ ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມດ້ອຍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນໝາຍເລກ 1 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຜັງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດບຶງທາດຫຼວງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນວ.

The post ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ນວ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍໜ້າວຽກສໍາຄັນ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ທົບທວນຄືນການພັດທະນາອຸດສະຫaະກໍາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຄືນໃໝ່

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 9:09am

    ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອທົບທວນການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (27 ກັນຍາ) ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ໂຮງແຮມເມືອງແທັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ມີບັນດາທ່ານຄະນະກົມ ຄະນະພະແນກ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຄູອາຈານທີ່ມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. 

    ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ກ່າວວ່າ:ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກເປັນເວລາ 2 ປີກ່ວາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ຮີບກັບມາເປີດຄືນການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ຖືເອົາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນຊາດ ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

    ສໍາລັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຮົາ ແມ່ນພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນກາງ ຕະຫຼອດສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພວກເຮົາ ກໍແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍຄືລັດຖະບານ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການຕົ້ນຕໍໃນການກະຕຸ້ນ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດປິ່ນອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມແລ້ວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ ສາມາດດຶງດູດສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຕັ້ງແຕ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຮອດຊົນນະບົດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໃນໄລຍະການຟື້ນໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວລາວນັ້ນ ກະຊວງ ຖວທ ຂອງພວກເຮົາ ກໍໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງສ້າງບັນດາແຜນການຢ່າງມີຈຸດສູມ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ຟື້ນຟູ 5 ເປົ້າໝາຍຫຼັກຄື:ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຟື້ນຟູຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຟື້ນຟູ-ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການກໍານົດຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່ ແລະ ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ທຸລະກິດ-ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື PPP ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມມີທ່າທີເບົາບາງ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການການກະກຽມລ່ວງໜ້າ ຫັນວິກິດເປັນໂອກາດ ໃນການພັດທະນາບຸຄະລາກອນທາງການທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງບັນດາເອກະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄູ່ມືແນວທາງຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

    ສໍາລັບປີ 2021-2025 ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ UNDP ປະຈໍາລາວ ນັບວ່າເປັນຄູ່ມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການຟື້ນໂຕຄືນໃຫ້ແກ່ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການສ້າງບັນດາມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວລາວປອດໄພ ຫຼື LAOSAFE ໂຄສະນາເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຮອງໃຫ້ແກ່ການເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສິ້ນສຸດລົງ.

    ນັບແຕ່ເປີດປະເທດ ມາຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນທັງໝົດ ຈໍານວນ 756.338 ເທື່ອຄົນ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຈໍານວນ 211.971 ເທື່ອຄົນ ສ້າງລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ທັງໝົດປະມານ 113.126.755 ໂດລາສະຫະລັດ.

    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວຽກງານການທ່ຽວທ່ຽວຂອງພວກເຮົາຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງທ້າທາຍ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນ ຮ່ວມມືກັນຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຮັດກຸມແບບກົງໄປກົງມາ ທົບທວນຄືນການພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງວິກິດໂຄວິດ-19 ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ເພື່ອທົບທວນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບວິກິດຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກເຮົາຈະບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດາແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແຜນຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວສາ ມາດຂ້າມຜ່ານການຫັນປ່ຽນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສຸມໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງ ຕໍ່ອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການພັດທະນາການທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້ເປັນໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຢ່າງແທ້ຈິງ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ສີພອນ

The post ທົບທວນຄືນການພັດທະນາອຸດສະຫaະກໍາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຄືນໃໝ່ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ ແລະ ສະແດງສິລະປະ ສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 9:05am

    ງານແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ ແລະ ການສະແດງສິລະປະ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ຫງວຽນຢູ ມີທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ທ່ານນາງ ຫວູຕູແອວງ ທີ່ປຶກສາຄະນະປະຈໍາສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມີບັນດາການນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນສູນກາງ ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ 5 ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ ນວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ ກ່າວວ່າ: ການຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການສະເຫຼີມ ສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ ການພົວພັນຮ່ວມມືແບບພິເສດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄື:ວັນສ້າງຕັ້ງສານພົວພັນການທູດ ຄົບຮອບ 60 ປີ (5 ກັນຍາ 1962-5 ກັນຍາ 2022) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຄົບຮອບ 45 ປີ (18 ກໍລະກົດ 1977–18 ກໍລະກົດ 2022) ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ແລະ ບັນຍາກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

    ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນວ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນຍ ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໂຮງຮຽນ ມປ ວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈີມິງ ມສ ວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ຫງວຽນຢູ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ມີຄະນະນໍາຈາກກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຄະນະນໍາຈາກສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາລາວ ຄະນະນໍາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຄະນະນໍາຈາກອົງການປົກຄອງ ນວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບວິທະສາດ ແລະ ສະແດງສີລະປະໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍໄດ້ແບ່ງເປັນ 5 ທີມ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄະນະຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ ການພົວພັນຮ່ວມມືແບບພິເສດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ຮັກຫອມແພງກັນຢ່າງກົມກຽວ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ຕະຫຼອດຮອດການຮ່ວມມືແບບອ້າຍນ້ອງ ຄອບຄົວເພື່ອສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ງອກງາມ ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ນັກແຂ່ງຂັນທຸກໆທ່ານໃຫ້ຍຶດໝັ້ນຄວາມສາມັກຄີ ມີລະບຽບວິໄນ ບົນຫຼັກການ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ລະບຽບກະຕິກາ ຮູ້ເສຍຮູ້ຊະນະ ຮູ້ໃຫ້ອະໄພເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

    ທ່ານນາງ ຫວູຕູແອວງ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດ ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະ ຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາການນໍາຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດການຮ່ວມມືຫຼາຍຮູບການ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ດີ ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສປປ ລາວ ເພື່ອນໍາເອົາບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານປະຫວັດສາດ ແຫ່ງສາຍພົວພັນພິເສດລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ ໄປສອນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍນໍາເອົາພາສາຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການສິດສອນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ລາວ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາຂອງສອງປະເທດ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ມີຄວາມຮູ້ວັດທະນະທໍາ ປະຫວັດສາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົດໃສງົດງາມ ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນຕະຫຼອດໄປ.  

# ຂ່າວ – ພາບ : ສີພອນ

The post ແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ ແລະ ສະແດງສິລະປະ ສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 8:58am

      ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວເຂົ້າເປັນພາຄີ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລີ ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ບັນດາວິທະຍາກອນຈາກກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ບັນດາຄະນະກົມຂອງກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 4 ແຂວງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

     ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ສຸມໃສ່ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານສິດທິມະນຸດ ແລະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ການພິຈາລະນາໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) ຮອບວຽນທີ 3 ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ໂດຍແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນງານເຊກາ).

         ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາກໍຄືກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທັງເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ເພັດສະໝອນ

The post ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 8:54am

    ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການພາສີ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ແຂວງຈຳປາສັກ ມີທ່ານ ສາຍມະໂນລິນ ສິນບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ບຸນເພັງ ເຂັມມາລາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາສີປະຈໍາແຂວງຈຳປາສັກ ທ່ານ ສະເຕຟານ ກິວ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ບີວັກ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຄະນະພະແນກ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ພາສີສາກົນວັງເຕົ່າ ຫ້ອງການພາສີປະຈຳທ່າບົກ-ວັງເຕົ່າ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນໜອງນົກຂຽນ ບັນດາບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

    ທ່ານ ບົວສອນ ໄຊຍະສຸກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ ກົມພາສີ ໄດ້ຜ່ານແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 2699/ຫກ ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022 ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນ ແລະ ຫ້ອງການພາສີທ່າບົກ-ວັງເຕົ່າ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນໜອງນົກຂຽນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຫຼື Lao National Single Window ໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ການຜ່ານດ່ານສາກົນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສໍາລັບສິນຄ້າ ເຄື່ອງຂອງທຸກປະເພດຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນ 3 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສິນຄ້າປະເພດຍົກເວັ້ນ ຫຼື ງົດເກັບພາສີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ເພັດສະໝອນ

The post ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ເມືອງຈັນທະບູລີ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດງານ ບຸນອອກພັນສາ ປະວໍລະນາ ແລະ ບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ 2022

Vientiane Mai - Mar, 27/09/2022 - 5:44am

  ທ່ານ  ພຸດທະພອນ ໂຄດປັນຍາ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ  26 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ:  ໃນການກະກຽມ ບຸນອອກພັນສາ ປະວໍລະນາ ແລະ ບູນຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ 2022 ທີິ່ທ່າວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ມວນຊົນ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃຫ້ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ເຊິ່ງເປັນງານບຸນປະເພນີປະຈໍາຊາດລາວເຮົາທີິ່ສືບທອດປະຕິບັດກັນມາເປັນປະຈໍາທຸກໆປີ ແລະ ຈັດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີິ່ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວມອອກແຮງແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນປະກາດເອກະລາດ, ຄົບຮອບ 77 ປີ, ຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 47 ປີ ແລະ ວັນສໍາຄັນຂອງພັກ-ຂອງຊາດໃຫ້ເປັນຂະບວນການຢ່າງຟົດຟື້ນ.

            ການຈັດງານບຸນອອກພັນສາ ປະວໍລະນາ ແລະ ບຸນຊ່ວງເຮືອ ໃນປີນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາ ໄດ້ຈັດໃຫຍ່ ສະນັ້ນ ພື້ນທີິ່ຈັດງານບຸນ ການຂາຍສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ກໍານົດໃຫ້ຂາຍແຕ່ພາຍໃນຂອບເຂດສວນເຈົ້າອານຸວົງ ແລະ ຂອບເຂດພາຍນອກຈໍານວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງງານບຸນ ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດ ດັ່ງນີ້:

1 ຈຸດປະສົງໃນ.

1. ເພື່ອເປັນການຮັກສາແລະເສີມຂະຫຍາຍງານບຸນປະເພນີທີ່ເຄີຍສຶບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານນະການໃຫ້ດຳລົງຄົງຢູ່ນຳຊາວລາວຕະຫຼອດໄປ.

2.   ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ໂຄສະນາ ວາງສະແດງແລະ ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າພາຍໃນ ໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ມາທ່ຽວງານບຸນໄດ້ຊື້ ໄດ້ຂາຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ລາວທ່ຽວລາວ.

3.  ເພື່ອຮັກສາໄດ້ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ເມືອງຈັນທະບູລີ ກໍ່ຄື ຢູ່ໃນນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

– ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ໃນງານບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາ ແລະ ບູນຊ່ວງເຮືອ ປະຈຳປີ 20202 ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 7 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກິດຈະກຳ ທາງດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ:

①. ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 5/10/2020; ເວລາ 6:30 ໂມງ, ຕອນເຊົ້າ: ມີການຄອບໄຄ່ວສະຖານທີ່ສັກສິດ.

②. ເລີ່ມເວລາ 3:00 ໂມງ, ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 10/10/2020 ເປັນຕົ້ນໄປຈະໄດ້ມີພິທີຄື:

   ເຂດວັດວາອາຣາມ:

–     ເວລາ: 3:00-4:00ໂມງ ( ຕອນເຊົ້າ ): ພຣະອາຈານມີພິທີສູດອອກພັນສາ ປະວໍລະນາ.

–     ເວລາ: 7:00 ໂມງ ( ຕອນເຊົ້າ ): ພິທີຕັກບາດຖວາຍສັງຄະທານຕາມປະເພນີລາວ.

–     ເວລາ: 19:00-19:40 ໂມງ: ມີພິທີວຽນທຽນ, ໄຫຼເຮືອໄຟໂຄກ.

    ເຂດສວນເຈົ້າອານຸວົງ ແລະ ຜາມໄຊ (ທ່າວັດຈັນ):

–    ເວລາ 20:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ມີການຄົບງັນ, ຈຸດບັ້ງໄຟພຸ, ໄຟດອກ ແລະ ບັ້ງໄຟຕະໄລ່.

–    ມີການ ສະແດງ ສີລະປະວັນນະຄະດີ ຈາກພາກສ່ວນ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຈັນທະບູລີ.

   ເຂດແຄມຂອງທ່າວັດຈັນ:

–    ມີການລອຍກະໂທງ ແລະບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ອອກໄປໄຫຼຢູ່ກາງຂອງ.

  2)   ກິດຈະກໍາ ການຊ່ວງເຮືອ ໃນວັນທີ 11/10/2022:

– ກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອທີ່ທ່າວັດຈັນ ປະຈຳປີ 2022 ແມ່ນຈະຈັດການແຂ່ງຂັນ ຢູ່ທີ່ທ່າວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຈະໄດ້ຊ່ວງເຮືອປະເພນີຍິງ, ປະເພນີຊາຍ, ເຮືອສູດຊາຍ ( ຖ້າຫາກມີນ້ຳຫຼາຍ ), ກໍລະນີມີນ້ໍາໜ້ອຍຈະໄດ້ຍ້າຍໄປແຂ່ງຂັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງແຮມແລນມາກ.

– ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30 ໂມງ ( ຕອນເຊົ້າ ) ເປັນຕົ້ນໄປ ເລີ່ມຊ່ວງເຮືອ, ເວລາ 16:00 ໂມງ ມອບລາງວັນເຮືອຊ່ວງ.

– ຖ້າມີນ້ຳໜ້ອຍ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດການຊ່ວງເຮືອ 12 ສີພາຍ ໃນວັນທີ 10/10/2022 ຢູ່ບຸ່ງ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. ເລີ່ມແຕ່ ເວລາ 9:00 ໂມງ ຮອດ 15 ໂມງ ແມ່ນສຳເລັດການແຂ່ງຂັນ.

     ຄາດຄະເນ ຈຳນວນເຮືອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ໃນປີ 2022 ນີ້:

– ປະເພດເຮືອ 12 ສີພາຍ ມີປະມານ 8 ລຳ, ເຮືອປະເພນີ ຍິງ 55 ສີພາຍ ປະມານ 4 ລຳ ແລະ ເຮືອປະເພນີ ຊາຍ 55 ສີພາຍ 10 ລຳ.

     ປະເພດຂັນລາງວັນ ແລະ ເງິນສົດ ເຮືອແຕ່ລະປະເພດໄດ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:

– ປະເພດເຮືອ 12 ສີພາຍ :

ລາງວັນທີ 1:  ຂັນໂລ 1 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 1,850,000 ກີບ, ເງິນສົດ: 10,000,000  ກີບ.

ລາງວັນທີ 2: ຂັນໂລ 1 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ   1,850,000 ກີບ, ເງິນສົດ:   8,000,000  ກີບ.

ລາງວັນທີ 3: ຂັນໂລ 1 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 1,850,000 ກີບ, ເງິນສົດ:   6,000,000  ກີບ.

ລາງວັນທີ 4:      ບໍ່ມີຂັນ  ເງິນສົດ:   4,000,000 ກີບ.

  • ຄ່າລາກແກ່ເຮືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 12 ສີພາຍ:

–     ລໍາລະ 500,000 ກີບ x 8 ລໍາ = 4,000,000 ກີບ.

     ຄ່າສະໝັກເຮືອຊ່ວງ: ລໍາລະ 100,000 ກີບ/ລໍາ.

– ປະເພດເຮືອປະເພນີ ຍິງ ແລະ ຊາຍ 55 ສີພາຍ:

ລາງວັນທີ 1:  ຂັນເງິນ 1 ກີໂລ, ມູນຄ່າ 19,700,000 ກີບ,     ເງິນສົດ: 20,000,000 ກີບ.

ລາງວັນທີ 2: ຂັນເງິນ 0,75 ກຼາມ, ມູນຄ່າ 15,250,000 ກີບ, ເງິນສົດ:  15,000,000 ກີບ.

ລາງວັນທີ 3:  ຂັນເງິນ 0,5  ກຼາມ, ມູນຄ່າ 12,000,000 ກີບ, ເງິນສົດ:  10,000,000 ກີບ.

ລາງວັນທີ 4:  ບໍ່ມີຂັນ   ເງິນສົດ:   6,000,000 ກີບ.

  • ຄ່າລາກແກ່ເຮືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ປະເພດ 55 ສີພາຍ:

–    ລໍາລະ 5,000,000 ກີບ x 14 ລໍາ = 70,000,000 ກີບ.

3)   ກິດຈະກຳວາງສະແດງສິນຄ້າ:

4)   ພາຍໃນງານບຸນພວກເຮົາ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າເຄື່ອງທົ່ວໄປ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.ໃນນີ້: ໄດ້ເນັ້ນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງບ້ານ, ຂອງເມືອງ, ຂອງຄົວຄອບຕົວແບບ, ຄອບຄົວຜະລິດສິນຄ້າໂອດອບ ເພື່ອເປັນສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ.

      ຄາດຄະເນຈຳນວນ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫ້າງຮ້ານ ທີ່ມາວາງສະແດງ, ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍເຂົ້າຫຼາກ, ປີ້ງໄກ່ 600 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ.

ສຳລັບລາຄາ ຄ່າສະຖານທີ່, ຄ່າເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ສຳປະທານກຳນົດ ໂດຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະກຳມະການຈັດງານ ( ສ່ວນລາຍລະ ອຽດແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕາງຫາກແລ້ວ.

5)   ກິດຈະກຳປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ:

ພວກເຮົາໄດ້ຖືສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຮອບດ້ານ ໂດຍໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງການປ້ອງກັນເວນຍາມ ແລະ ປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຕາມບ້ານ, ສຳນັກງານ, ອົງການ ທົ່ວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ 100% ເຊິ່ງກຳນົດຈຸດປ້ອງກັນ 38 ຈຸດ, ໃນນີ້: ຈຸດປ້ອງກັນວົງໃນ 19 ຈຸດ ແລະ ວົງນອກ19 ຈຸດ  ແລະ ປ້ອມແຈ້ງເຫດ (1191) 2 ຈຸດ, ມີສູນກ້ອງວົງຈອນ ເພື່ອຕິດຕາມ ຢູ່ຫ້ອງການສວນເຈົ້າອານຸວົງ ແລະ ຜາມກໍາມະການ, ມີກໍາລັງປ້ອງກັນທັງໝົດມີ 828 ຄົນ,ໃນນີ້ ກໍາລັງຊາວໜຸ່ມ 300 ຄົນ,

ໃນນີ້: ລວມມີກຳລັງ ປກສ-ປກຊ ນະຄອນຫຼວງ, ປກສ-ກປຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ກຳລັງ ປກສບ້ານ 30 ບ້ານ ແລະ ກຳລັງຊາວໜຸ່ມຂອງເມືອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາ,ປ້ອງກັນເວນຍາມຕາມທາງຮ່ອມທາງຊອຍ ແລະ ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

6)  ກິດຈະກຳວຽກງານການອານາໄມທຳຄວາມສະອາດ:

     ຊຸກຍູ້ຂະບວນການອອກແຮງງານອະນາໄມ ສະຖານທີ່ຈັດງານ ແລະ ຂອບເຂດພາຍນອກຈໍານວນໜຶ່ງ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ.

    ສໍາລັບຢູ່ໃນບໍລິເວນງານບຸນທ່າວັດຈັນ ພວກເຮົາໄດ້ມີ ບໍລິສັດ ຜູ້ຮັບເໝົາຄື: ຫ້ອງການ ຄບຕເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ບໍລິສັດ ອານາໄມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການອະນາໄມທໍາຄວາມສະອາດພາຍໃນງານບຸນ.

ພ້ອມນັ້ນ; ພວກເຮົາຍັງຊຸກຍູ້,ແນະນໍາທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຖານສ້າງລາຍຮັບຢູ່ໃນງານບຸນ ຕ້ອງມີຖົງຢາງດໍາເພື່ອໃສ່ເຈ້ຍ,ເສດຖົງຢາງ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ, ເວລາເລີກງານແຕ່ລະຄືນ ຕ້ອງເຮັດອະນາໄມບໍລິເວນຮ້ານຂອງຕົນເອງແລ້ວເອົາໃສ່ຖົງຢາງດໍາປະໄວ້ຂ້າງຮ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນອະນາໄມມາເກັບເອົາໄປຖີ້ມ.

     ສຳລັບການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນພາຍຫຼັງເລີກງານບູນ ໃນເວລາ 23:00 ໂມງ ແມ່ນພວກເຮົາເຂົ້າອະນາໄມ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 5: 00 ໂມງ (ຕອນເຊົ້າ).

7)  ກິດຈະກຳວຽກງານ ຮັກສາສຸຂະພາບ:

      ມີບັນດາເພດໝໍ ປະຈໍາການຢູ່ຜາມຄະນະກຳມະການ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕະຫຼອດໄລຍະງານບຸນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີມ ແຂກຄົນທີ່ມາທ່ຽວງານບູນທີ່ບໍ່ສະບາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເປັນວິນ, ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມນີ້ ໄດ້ລົງກວດກາ ປະເພດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ຮັກສາໄດ້ທາງຄຸນນະພາບ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມສະອາດ, ສິນຄ້າບໍ່ໝົດອາຍຸ.

8)  ວຽກງານປະຊາສຳພັນ:

ມີໂທລະໂຄ່ງ ປະຈຳງານບຸນ ນັບແຕ່ມື້ຈັດງານຈົນເຖິງມື້ປິດງານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານປະຊາສຳພັນຕ່າງໆ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງໂທລະໂຄ່ງ ມີ 12 ຈຸດ.

III. ການກໍານົດວັນ, ເວລາ ແລະ ຂອບເຂດສະຖານທີ່ຂອງການຈັດງານ:

ກ.  ດ້ານກຳນົດເວລາຈັດງານບຸນຢ່າງເປັນທາງການ 4 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 8-11/10/2022.

ຂ. ສະຖານທີ່ການຈັດງານບຸນ:

1.  ຂອບເຂດບໍລິເວນພື້ນທີ່ຈັດງານບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ 2022 ທີ່ທ່າວັດຈັນ: ທາງດ້ານເໜືອໃຫ້ກຳນົດເອົາຈຸດປ່ອຍເຮືອເຂດບ້ານສີຖານເໜືອເມືອງສີໂຄດຕະບອງລົງໄປຫາຜາມໄຊ ໜ້າວັດຈັນ.

2. ສະຖານທີ່ວາງສະແດງ-ຂາຍສິນຄ້າ: ແມ່ນຂອບເຂດສວນເຈົ້າອານຸວົງ ແລະ ເສັ້ນທາງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມທັງ 2 ຟາກ ນັບແຕ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງຂຶ້ນມາຫາສາມແຍກປາກປາສັກ ແລະ ເສັ້ນທາງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງໂຮງຮຽນປາກປ່າສັກ. ( ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຈົ່ງທາງເຂົ້າ-ອອກ) ໃຫ້ມວນຊົນ ແລະ ລົດການນຳເຂົ້າມາໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

3.  ເສັ້ນທາງ 4 ແຍກທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລົງມາສີ່ແຍກໄຟແດງສີຫອມ,ສາມແຍກໄຟແດງວັດອິນແປງ ເສັ້ນທາງເສດຖາທິລາດ ໄປຫາສີ່ແຍກໄຟແດງ ວັດສີສະເກດ ເປັນບ່ອນຈອດລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ ບາງຈຸດ.

4.  ສຳລັບການສຳປະທານ ງານບຸນພວກເຮົາ ໄດ້ຕົກລົງມອບໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດດາວເຮືອງ ແລະ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຮ້ານອາຫານຟຸຈິວະຣະ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການຈັດງານໃນປີນີ້.

5.   ສຳລັບສະຖານທີ່ຈອດລົດຂອງການນຳ, ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບງານບຸນ, ແຂກຖືກເຊີນແມ່ນກຳນົດເອົາເສັ້ນທາງເຈົ້າອານຸວົງໃໝ່ ( ແຄມຂອງ ) ນັບແຕ່ຈຸດທາງເຂົ້າຈົນຮອດອານຸສາວະລີເຈົ້າອານຸວົງ ( ສະເພາະລົດ ທີ່ມີ P ເທົ່ານັ້ນ ).

6.  ກຳນົດເວລາເຂົ້າ-ອອກຂອງລົດຊາວຄ້າຂາຍ ຢູ່ງານບຸນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ແຕ່ເວລາ 4:00-6:00 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ຕອນກາງຄືນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ເວລາ 24:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

7.  ເວລາປິດເສັ້ນທາງການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຈັດງານບຸນແມ່ນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ6:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 24:00 ໂມງກາງຄືນ.

IV.  ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ:

1.  ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໂຄສະນາທຸກຮູບແບບທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

2.    ຫ້າມຂາຍ ຫຼື ນໍາເອົາອາວຸດທຸກປະເພດລວມທັງ: ພ້າ, ມີດ, ງ້າວ, ໜ້າເກັກ, ກະຖູນ, ສະໜັບມື, ໂຄມໄຟລອຍ ແລະ ປະເພດມີຄົມຕ່າງໆ ເຂົ້າໄປໃນງານໂດຍເດັດຂາດເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ.

3.   ຫ້າມນໍາເອົາຢາເສບຕິດ, ທາດເບື່ອ, ສານເຄມີທີ່ອອກລິດທາງປະສາດທຸກຊະນິດ, ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ, ບັ້ງກະໂພກເຂົ້າມາຈູດ ແລະ ວາງຂາຍພາຍໃນງານຢ່າງເດັດຂາດ.

4.  ຫ້າມນຳເອົາພະລິດຕະພັນທີ່ລອກແບບສິ້ນລາວຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງລາວນຳເອົາມາຂາຍ-ຈຳໜ່າຍ ພາຍໃນງານ ຢ່າງເດັດຂາດ.

5.  ຫ້າມວາງ, ຂາຍເຄື່ອງແລະນຳເຄື່ອງສຽງອອກມາໂຄສະນາສິນຄ້າຢູ່ນອກບໍລິເວນຮ້ານ ເກີນຂອບເຂດ ທີ່ຄະນະກໍາມະການຈັດງານ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້.

6.  ຫ້າມຂາຍ ແລະນຳເອົາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທໍາລາມົກ ເຊັ່ນ:  ແຜ່ນຊີດີ ( CD , DVD ) ລາມົກແລະ ຮູບພາບລາມົກຕ່າງໆ ເຂົ້າມາວາງຂາຍຢູ່ໃນງານຢ່າງເດັດຂາດ.

7.  ຫ້າມຫຼີ້ນການພະນັນທຸກປະເພດ ແລະ ອາລະວາດຕີກັນ ຢ່າງເດັດຂາດ.

8.  ຫ້າມຂາຍເຄື່ອງຊະຊາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກຄະນະກໍາມະການຈັດງານຕະຫຼາດນັດ, ງານບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາ ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ທ່າວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

9.   ຫ້າມດື່ມສິ່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ ຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເຕືອນຫຼືນໍາຕົວໄປພັກຜ່ອນໄວ້ກ່ອນ.

10.  ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ສໍານັກງານອົງການປົກຄອງບ້ານກີດຂວາງການຈັດສັນສະຖານທີ່ວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າຂອງຄະນະກຳມະການຈັດງານຕະຫຼາດນັດ.

11.  ຫ້າມຕອກເຫຼັກຫຼືສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃສ່ພື້ນທີ່ຢ່າງເດັດຂາດ.

12.   ຫ້າມແຈກຢາຍແຜ່ນພັບຫຼືແຜ່ນເຈ້ຍໂຄສະນາສິນຄ້າຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນງານບຸນ.

13.   ຫ້າມຜູ້ສຳປະທານສະຖານທີ່ງານບຸນມອບສະຖານທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຳປະທານອື່ນຈັບຈອງຕໍ່ເດັດຂາດ.

14.  ຫ້າມມີການໂຄສະນາສິນຄ້າໂດຍການເຕັ້ນໂຊນາງສາວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີມິນິຄອນເສີດ.

The post ເມືອງຈັນທະບູລີ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດງານ ບຸນອອກພັນສາ ປະວໍລະນາ ແລະ ບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ 2022 appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ທຫລ ແລະ ອົງການ IFC ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການເງິນສີຂຽວ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 3:29pm

    ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022 ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ ຫຼື International Finance Corp.rsion (IFC) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ ທຫລ ໃນການລົງນາມໂດຍທ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການ IFC ໂດຍທ່ານ Thomas James Jacobs ຫົວໜ້າບໍລິຫານປະຈຳ ສປປ ລາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ມີທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊຸນຊານ ລຸນ (Susan Lund) ຮອງປະທານອົງການ IFC ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະສາດ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການເອກະຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ທຫລ ແລະ ອົງການ IFC ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

    ຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ IFC ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອຫັນເປັນການປ່ອຍກູ້ສີຂຽວ ເພີ່ມການລົງທຶນສີຂຽວ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສັດຕະຍາບັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສັນຍາ Paris Agreement ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2016 ແລະ ການເລີ່ມຈັດຕັ້ງຜົນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ (Sustainable Development Goals ຫຼື SDG) ທີ່ກຳນົດໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ມີຫຼາຍປະເທດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຖືເອົາຂະແໜງການເງິນເປັນຕົວຂັບເຂື່ອນໃນການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທຫລ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບສະຖາບັນການເງິນ ຄຽງຄູ່ກັນກັບອົງການ IFC ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບການໃນວຽກງານການເງິນສີຂຽວ. ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ ຈະກາຍປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເລີ່ມໂດຍການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອທົບທວນຂອບການເງິນຂຽວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກຳນົດໂອກາດທາງດ້ານຕະຫຼາດຕ່າງໆ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການເງິນສີຂຽວທີ່ມີທ່າແຮງ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການເງິນນໍາພາພິຈາລະນາປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ການເງິນສີຂຽວ ໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອບປະເມີນຄວາມສ່ຽງດິນຟ້າອາກາດ ສຳລັບລະບົບການເງິນ ແລະ  ບັນຊີຂະແໜງການທຸລະກິດສີຂຽວ ທີ່ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ (Harmonized Green Taxonomy) ລວມທັງລະບຽບການ ແລະ ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ພັນທະບັດສີຂຽວ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນສີຂຽວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງນອກຈາກການລິເລີ່ມການຮ່ວມມືວຽກງານການເງິນຂຽວກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊັ່ນ IFC ແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຫລ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການເງິນແບບຢືນຍົງ (Sustainable Finance) ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນອີກດ້ວຍ.

The post ທຫລ ແລະ ອົງການ IFC ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການເງິນສີຂຽວ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ເທສະການໝາກກ້ຽງເມືອງນໍ້າບາກ ຈະຈັດຂຶ້ນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 3:23pm

    ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດເທສະການໝາກກ້ຽງນໍ້າບາກ ປະຈຳປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 21 ກັນຍາ ຜ່ານມາ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງນໍ້າບາກ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນທັນ ຈັນທະສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ ມີບັນດາຫ້ອງການ ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ອົງການປົກຄອງ 14 ບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ວັນແພງ ອຸດທະວີສັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງນໍ້າບາກ ກໍໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ-ອະນຸກຳມະການຕ່າງໆ ແຜນດຳເນີນງານເທສະການໝາກກ້ຽງນ້ຳບາກ ປະຈຳປີ 2022 ໂດຍກຳນົດເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຊິ່ງຈະມີກິດຈະກຳທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນງານວາງສະແດງຂາຍຜົນຜະລິດຂອງໝາກກ້ຽງ  ການແຂ່ງຂັນຣົດຊາດໝາກກ້ຽງ  ການແຂ່ງຂັນນາງສາວໝາກກ້ຽງ  ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຫັດຖະກຳແຜ່ນແພ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ອາຫານພື້ນບ້ານ ຜະລິດຕະພັນໄຄແຜ່ນ ສະແດງສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ການເດີນຂະບວນກ້ອນກໍາລັງຂອງຊາວບ້ານ ຕິດພັນກັບການປູກໝາກກ້ຽງ ຂະບວນບ້ານທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມບ້ານນາຍາງໃຕ້ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການພື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການອະນຸຮັກ  ແລະ ສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຂອງຊາວກະສິກອນສວນໝາກກ້ຽງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

    ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການຈັດງານການແຂ່ງຂັນ ແລະຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເຮັດໃຫ້ການຈັດງານມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຮັກສາໄດ້ເອກະລັກ ວັດທະນະທຳ ເປັນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາທ່ຽວມາຊົມ ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ລາຍງານໜ້າວຽກແຕ່ລະໄລຍະ ມີການເຝິກຊ້ອມຂະບວນການຕ່າງໆ ໂດຍຄາດວ່າເທສະການໝາກກ້ຽງນ້ຳບາກ ຈະຈັດຂຶ້ນທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022.

The post ເທສະການໝາກກ້ຽງເມືອງນໍ້າບາກ ຈະຈັດຂຶ້ນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງວຽກການເງິນ ໄດ້ຮັບເຊື່ອມຊືມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 3:17pm

    ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງສັງທອງ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສີລິພັນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ທ່ານ ນ ແສງດາວວີ ວົງຄໍາຊາວ ກໍາມະການພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫົວໜ້າສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ມີບັນດາຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຄະນະປະຈໍາພັກ ຄະນະພັກ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.

    ທ່ານ ນັນທະວັນ ສັນຕິວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິເຄາະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງ ໄດ້ຂື້ນເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເປັນມາຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເຊີ່ງດໍາລັດສະບັບນີ້ ມີທັງໝົດ 10 ໝວດ ມີ 55 ມາດຕາ ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເພື່ອແນໃສ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຕໍ່ລະບົບສະຖາບັນການເງິນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ.

The post ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງວຽກການເງິນ ໄດ້ຮັບເຊື່ອມຊືມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ໄຟຟ້າຫົງສາ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດເມືອງຊຽງຮ່ອນ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 3:10pm

    ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເງິນ 20.000.000 ກີບ ທີ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງຊຽງຮ່ອນ ມອບໂດຍທ່ານ ຄະທາຍຸດ ຊູພູນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ແລະ ຮອບຂອງທ່ານ ກົງທອງ ສິດທິໄຊ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າກ່ຽວຂ້ອງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

     ພ້ອມກັນນີ້ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນໄພພິບັດເມືອງຊຽງຮ່ອນ ໄດ້ນໍາພາຄະນະໄຟຟ້າຫົງສາ ຄະນະການນໍາ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງພື້ນທີ່ກວດສອບຝາຍກັ້ນນໍ້າຄ່ອມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຮ່ວມກັນ.

    ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄະທາຍຸດ ຊູພູນ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຫ່ວງໄຍຕໍ່ຄະນະການນໍາເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພຈາກນໍ້າຖ້ວມ ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເດືອນສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຮ່ວມສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ກັບທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສາມາດກ້າວຜ່ານວິກິດຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ໄປດ້ວຍກັນ.

    ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຄຸນສົມບັດດີ ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນມົກສະຕຸ ຈໍານວນ 2 ທຶນ ລວມເປັນເງິນ  6.000.000 ກີບຕື່ມອີກ.

The post ໄຟຟ້າຫົງສາ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດເມືອງຊຽງຮ່ອນ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ທ່ານເຈົ້າຄອງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ເມືອງໄຊທານີ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:27am

     ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼງວຽງຈັນ (ນວ) ໄດ້ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ເມືອງໄຊທານີ  ນວ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ຄໍາພັນ ສຸລິຍະນັນ ຮັກສາການເຈົ້າເມືອງໄຊທານີ ມີຄະນະນໍາພັກ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.​

    ທ່ານ ຄໍາພັນ ສຸລິຍະນັນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເມືອງວ່າ :ໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກ ອົງການປົກຄອງເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ກໍຄື ນວ  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ດ້ານການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2022 ເມືອງໄຊທານີໄດ້ຮັບຕົວເລກເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 45,51 ຕື້ກີບ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 36,3 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 79,77 % ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດຜັກອິນຊີມີ 4 ກຸ່ມ ມີ 82 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ 55 ເຮັກຕາ ສົ່ງເສີມການປູກກະສິກຳທີ່ດີມີ 3 ກຸ່ມ 105 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 44 ເຮັກຕາ ຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດໃຫ້ເປັນກຸ່ມ ມີ 1 ກຸ່ມຟາມລ້ຽງງົວ ມີ 10 ຄອບຄົວ ມີງົວ 437 ໂຕ ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄດ້ກວດກາບັນຊີເປົ້າໝາຍຢາເສບຕິດຄືນໃໝ່ທົ່ວເມືອງ ມີ 2.201 ຄົນ ໃນນີ້ ໄດ້ຈັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊື້-ຂາຍລາຍໃຫຍ່ໄດ້ 18 ຄົນ ແກ້ໄຂ 4 ຄົນ ຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍຊື້-ຂາຍລາຍກາງໄດ້ 67 ຄົນ ຍິງ 10 ແກ້ໄຂ 17 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ ເປົ້າໝາຍຊື້-ຂາຍລາຍຍ່ອຍ 613 ຄົນ ແກ້ໄຂ 263 ຄົນ ບັນຊີເປົ້າໝາຍເສບມີ 1.503 ຄົນ ຍິງ 46 ຄົນ ແກ້ໄຂ 858 ຄົນ ຍິງ 61 ຄົນ ນຳສົ່ງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປປິ່ນປົວຢາເສບຕິດໄດ້ 10 ຄົນ ສາມາດຢຶດຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄດ້ 1.605.687 ເມັດ ຢາໄອສ໌ 6 ກິໂລ ແລະ ກັກຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 205 ຄົນ.

    ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມາດຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຖານພັດທະນາປີ 2021 ໄດ້ປະເມີນຜົນການສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ຕາມ 5 ດ້ານ 47 ຕົວຊີ້ບອກ ສາມາດບັນລຸ 40 ຕົວຊີ້ບອກ ເທົ່າກັບ 85% ແລະ ປະເມີນການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ດ້ານ 30 ຕົວຊີ້ວັດ ມີ 100 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 96,15% ບ້ານພັດທະນາທີ່ບັນລຸ 3 ດ້ານ 30 ຕົວຊີ້ວັດ ມີ 4 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 3,84% ດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເຄຫາຜັງເມືອງ ການຟື້ນຟູ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ດ້ວຍທຶນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມມີ 12 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 5,6 ຕື້ກວ່າກີບ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ລັດຖະບານ ກໍຄື  ນວ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການປະຕິບັດບໍ່ທັນສຳເລັດ ເຊິ່ງຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ປະກອບມີໂຄງການແກ້ໄຂດິນເຂດສະຫງວນສອງຝາກທາງ 450 ປີ ທີ່ເຈົ້າຂອງດິນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ມາຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ (ລວມທັງແລວທາງ ແລະ ເຂດສະຖານີ) ມີຕອນດິນຖືກຜົນກະທົບ 635 ຕອນ ຮັບເງີນໄປແລ້ວ 506 ຕອນ ຍັງບໍ່ປະກອບເອກະສານ 129 ຕອນ ໃນນີ້ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນບໍ່ຍອມຮັບເອົາລາຄາຄ່າຊົດເຊີຍ ພ້ອມສະເໜີຂໍຍົກລາຄາຂຶ້ນ  23 ຕອນ ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ 104 ຕອນ ດິນລັດ 2 ຕອນ ພ້ອມນີ້  ຍັງມີໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນໝາຍເລກ 1 ເຈົ້າຂອງດິນບໍ່ມາຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ 171 ຕອນ ໂຄງການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ 142 ເຮັກຕາ ຂອງນິຄົມອຸດສາຫະກຳວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ວີຕ້າປາກ) ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຊົດເຊີຍ  ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂດພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ເນື້ອທີ່ 61 ເຮັກຕາ ຢູ່ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ນວ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຊາມະຕິຫົວໜ່ວຍທົດແທນລາຄາທີ່ດິນ ນຳເຈົ້າຂອງຕອນດິນຄືນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝສູງ ຢູ່ບ້ານດ່ານຊ້າງ ແລະ ບ້ານດອນຕິ້ວ ເນື້ອທີ່ 149 ເຮັກຕາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ສວນພືກສາສາດ ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດບາດກ້າວທີ 1 ໃນການຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າຂາຍໜ້າຕະຫຼາດກະສິກຳດ່ານຊ້າງ 33 ຮ້ານ  ໂຄງການສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ່ວນແຕ່ສົ້ນຂົວທ່າງ່ອນ (ຈຸດບ້ານໄຮ່) ຫາເມືອງທຸລະຄົມ ທາງດ່ວນ ນວ ຫາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ທາງດ່ວນ ນວ ຫາຊຽງຂວາງ ຫາ ຫົວພັນ ທີ່ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ບ້ານໂຄກສີວິໄລ ແລະ ອື່ນໆ.

    ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ເຈົ້າຄອງ ນວ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ແລະ ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາ ໃຫ້ເມືອງໄຊທານີ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນວຽກງານແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ ກໍຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອນຳໄປສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຕົນຫ່າງໄກຈາກສິ່ງເສບຕິດ ຂີ້ລັກງັດແງະ ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນດາປາກົົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃນເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີການປູກ-ການລ້ຽງ ເພື່ອຜະລິດຂາຍເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມນີ້ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທຳແບບຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງ ເປັນຕົ້ນ ການຊຸກຍູ້ບັນດາບ້ານ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີລະບົບໂທລະໂຄ່ງ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ພັດທະນາແຫຼ່ງທອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ້ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາທ່ຽວຊົມ ໃຫ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ສ່ວນບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງທີ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ ເປັນຕົ້ນ ການສືບຕໍ່ຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບດຳລັດ 348 ຂອງລັດຖະບານວາງອອກ ໃຫ້ສາມາດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ທ້າຍປີ 2024 ເພາະປີ 2025 ຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ສຸມໃສ່ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ຫຼື ເປັນເມືອງທີ່ພັດທະນາ ສ້າງບ້ານ ພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 2/3 ຕາມທິດກຳນົດຂອງນະຄອນຫຼວງ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ມີສີສັນ ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2024.

The post ທ່ານເຈົ້າຄອງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ເມືອງໄຊທານີ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ລມຕ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຂວງຊຽງຊວາງ ແລະ ຫົວພັນ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:12am

    ທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ (ລມຕ) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສຳເລັດການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຂວງ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ລວມທັງໝົດ 15 ແຫ່ງ ວັນທີ 19-25 ກັນຍາ 2022 ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈຸດກວດກາສຸຂະພາບຕາມຊາຍແດນ ແລະ ວຽກງານການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຊອກຫາວິທີໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນຕໍ່ໜ້າ.

     ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງຄຳເຫັນຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ:ພະນັກງານຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ພ້ອມທັງໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດບູລິມະສິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ   ຈັດສັນຄົນໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກງານໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປິດຊ່ອງວ່າງຂອງວຽກງານການສັກວັກຊີນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວັກຊີນປົກກະຕິ ສິ່ງທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນການຮັບຟັງສຽງຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຟັງສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການສ້າງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

    ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາງ ດຣ ຢິງຣູ ແຈັກເກີລີນໂລ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ທ່ານ ອຶນ ຢອງຄິມ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໂກຟີປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃນອະນາຄົດ ການຕິດຕາມໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີການຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ CONNECT- ໂຄງການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໂຄງການນີ້ ໄດ້ນຳພາບັນດາຜູ້ນຳໃນຊຸມຊົນ ຜູ້ນຳຈາກບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆ ລວມທັງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອປັບປຸງແຜນວຽກທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສາຍພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໝາກຜົນຂອງໂຄງການນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສູງຂຶ້ນໃນຫຼາຍຊຸມຊົນ ແລະ ບັນລຸເຖິງ 100% ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

     ທ່ານນາງ ດຣ ຢິງຣູ ແຈັກເກີລີນໂລ ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຫັນພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຫຼາຍໆທ່ານ ຮັບຟັງຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນຈາກພາຍນອກ ພວກເຂົາກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງຫຼາຍໆຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍຍັງເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາປົກຄຸມຂອງວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ເຕັມອັດຕາ ວັກຊີນສາມາດຮັກສາຊີວິດ ແລະ ປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທຸກຄົນ ຖ້າຫາກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນ ກະລຸນາໄປຮັບວັກຊີນໃນທັນທີ ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະສາມາດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ ໃນການສົ່ງເສີມທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.

     ໃນປັດຈຸບັນ ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດໄດ້ກວມເອົາທັງໝົດ 72% ໃນນີ້ ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງກວມເອົາ 74,3% ແລະ 95,5% ຕາມລຳດັບ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ອັດຕາປົກຄຸມຂອງວັກຊີນຮອບປົກກະຕິຊ້ຳພັດຫຼຸດລົງ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງການຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງ .

    ທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໂກຟີປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຫັນໝາກຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂຕເລກເສຍຊີວິດໃນປີນີ້ ພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີນຄວາມສາມາດໃນການປີ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ. ຜົນງານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການໂກຟີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງ ການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ເພັດສະໝອນ

The post ລມຕ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຂວງຊຽງຊວາງ ແລະ ຫົວພັນ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ປຶກສາຫາລືແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:10am

    ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງຂອງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສະຖາບັນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (STEPI) ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງລາວ ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງຄັ້ງນີ້ ເນື້ອໃນຕົ້ນແມ່ນກໍານົດໃນ 3 ຂົງເຂດຄື ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການຄ້າ ນະວັດຕະກໍາ SMEs ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ (STI) ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັັງແນໃສ່ຂັບເຄື່ອນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

    ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022 ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຮ່ວມກັບສະຖາບັນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສ ເກົາຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລະມະນີ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ກຕສ ແລະ ທ່ານ Sung Chul Chung ຫົວໜ້າໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ມີບັນດາຕາງໜ້າຫ້ອງການ ກົມ ສະຖາບັນ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

    ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ກຕສ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ປີ 2021-2022 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລກປ່ຽນປະກອບຄໍາເຫັນຈາກຊ່ຽວຊານເກົາຫຼີ ຊ່ຽວຊານລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2002 ແລະ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກໍຄືຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ແລະ ເປັນອີງໃນການສ້າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ 2026-2030.

# ຂ່າວ – ພາບ : ອົ່ນ ໄຟສົມທອງ

The post ປຶກສາຫາລືແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ລັດ-ເອກະຊົນ ຫາລືສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:06am

    ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຖວທ ນວ) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນການສ້າງແຜນຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຢູ່ ນວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ 2 ປີກວ່າຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢຸດສະງັກ ມີຄວາມຫ່າງເຫີນລະຫວ່າງພາກລັດ (ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເອກະຊົນ (ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ) ຂາດການປຶກສາຫາລື ຫຼື ພົບປະເຊິ່ງໜ້າ ທັງເປັນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນການຟື້ນການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ເປີດເຕັມຮູບແບບໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ ແລະ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ຍາວໄລຍະພັກແຮມ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

    ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ພະແນກ ຖວທ ນວ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ນວ ມີທ່ານ ສົມພົງ ເດວຽງໄຊ ປະທານສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວ ທ່ານ ສັງຄົມ ຈັນສຸກ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ນວ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ນວ ກຸ່ມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ນວ ປະທານ ຜູ້ອຳນວຍການ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ

    ທ່ານນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການພົບປະຄັ້ງນີ້ ຈິດໃຈຫຼັກຂອງພະແນກ ຖວທ  ນວ ແມ່ນຢາກປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ເຮັດແນວໃດຢາກໃຫ້ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຈັບມືຮ່ວມກັບຜູ້ປະກອບການກິດຈະການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ນວ ສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາ ນວ ໃຫ້ທ່ຽວຢູ່ ນວ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະປັດຈຸບັນ ສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ນວ ກໍມີການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເປັນທີ່ສົນໃຈ ໜ້າທ່ຽວຊົມ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດຈັດໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືນຳກັນ ກອງປະຊຖມຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັນວ່າຕ່າງຝ່າຍຈະຊ່ວຍເຫຼືອກັນໄດ້ ມີຫຍັງແດ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ເຊິ່ງລັດຖະບານກໍໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວວ່າ ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບເສດຖະກິດບ້ານເຮົາຝຶດເຄືອງແນວນີ້  ກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປັນແຮງຫຼັກທີ່ສຳຄັນໃນການກະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີເມັດເງິນຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ກໍຄື ນວ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ສະບາໄພ

The post ລັດ-ເອກະຊົນ ຫາລືສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ 550 ລ້ານເອີໂຣ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ລາວ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:03am

    ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍປະຈຳປີ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸ່ນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ແວັງຊັອງ ເວຍ ຫົວໜ້າພະແນກຮ່ວມມື ຂອງສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກເຊັ່ນ:ແຟັງລັງ ຝຣັ່ງ ເຢຍລະມັນ ຮົງກາຣີ ອຽກລັງ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ສະວິດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

   ກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານສະພາບ ແລະ  ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມດຽວກັບແຜນຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແລກປ່ຽນສົນທະນາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ເຊິ່ງລວມມີບັນດາຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຂະແໜງການບູລິມະສິດ ທີ່ລະບຸໃນແຜນງານຍຸດທະສາດຮ່ວມເອີຣົບ ປີ 2016-2020 ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີພາບລວມ ຍຸດທະສາດຂອງທີມງານເອີຣົບ ປີ 2021-2025 ແລະ ການອອກແບບແຜນງານໃໝ່ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງຈະຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືໃນດ້ານການຄ້າ ເສດຖະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງເສດຖະກິດສີຂຽວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

    ທ່ານ ແວັງຊັອງ ເວຍ ກ່າວວ່າ: ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີມເອີຣົບ ກຳລັງພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ມີປະສິດພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເປົ້າໝາຍລວມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ແທ້ຈິງ ເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

    ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸ່ນນາວົງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພວກເຮົາຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ໃນການເຊື່ອມສານວົງຈອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຮ່ວມເອີຣົບ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງລວມມີທົບທວນກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຜົນທ້າຍສະໄໝ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາ ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດພວກເຮົາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ລະບຸໃນຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.

    ສຳລັບແຜນງານທີມພັດທະນາເອີຣົບ 5 ປີ  (2021-2025) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອ ປະມານ 550 ລ້ານເອີໂຣ (ປະມານ 8.549 ຕື້ກີບ) ລວມມີຂະແໜງການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດສີຂຽວ ທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ ທີ່ລະບຸພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຂອບແຜນການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນອກນີ້ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອິຣົບທັງໝົດ ມີຄວາມເອກະພາບ ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ຂອງການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

The post ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ 550 ລ້ານເອີໂຣ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ລາວ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ ຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

Vientiane Mai - Lun, 26/09/2022 - 8:02am

   ລັດຖະບານລາວ ກໍຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະ ເດັກໃນໄລຍະທີ່ຖືພາ ແລະ ເກີດລູກ ໂດຍສະເພາະ ໄລຍະຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບອາຫານການກິນເປັນພິເສດ ແມ່ຖືພາຕ້ອງການອາຫານບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບລາວຄົນດຽວ ແຕ່ລວມທັງສໍາລັບລູກອ່ອນທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕໃນມົດລູກນໍາດ້ວຍ ເພາະໄລຍະນີ້ ການເຕີບໂຕຂອງລູກອ່ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການກິນອາຫານຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ຖືພາຈະມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ 10-12 ກິໂລ ເຊິ່ງຈະລວມທັງນໍ້າໜັກຂອງລູກໃນທ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກນີ້ ໃນໄລຍະທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ແມ່ກໍຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີ່ດີທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອມີນໍ້ານົມໃຫ້ລູກໄດ້ກິນ ແລະ ລູກຈະເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີໃນໄລຍະທີ່ກິນນົມແມ່ ຖ້າແມ່ບໍ່ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບກິນອາຫານບໍ່ມີປະໂຫຍດ ກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກໃນທ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາມີນໍ້າໜັກຕໍ່າ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ພາວະຂາດສານອາຫານ .

    ທ່ານ ສົມຍົດ ສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ:ໂພຊະນາການມີຄວາມສໍາຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາ  ໂດຍສະເພາະ ສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແມ່ຜູ້ດຽວກິນອາຫານເຄິ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ຖ້າຖືພາ ກໍຕ້ອງກິນອາຫານເພີ່ມເຄິ່ງໜຶ່ງເພື່ອລູກໃນທ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຖິງວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວຮ່ວມກັບ unicef ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ ເຂົ້າໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ຍັງມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານໂພຊະການ ອາດຈະຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຫຼື ການບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີການກິນ ກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວຂາດສານອາຫານໃນເວລາຖືພາ ນອກນີ້ ການມີລູກຫຼາຍຄົນ ແລະ ຂາດສຸຂະສຶກສາທີ່ດີ ກໍພາໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ລູກໄດ້.

    ນາງ ນວນ ອາຍຸ 33 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານອາລາງໃຫຍ່ ເມືອງເຊໂປນ ຖືພາລູກຄົນທີ 5 ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຕອນຖືພາລູກແຕ່ລະຄົນ ກໍກິນຜັກທີ່ເກີດຕາມທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນ: ໜໍໄມ້ ບາງເທື່ອກໍກິນປາ ໄກ່ ແລະ ນາງ ເຮືອງ ອາຍຸ 27 ປີ ບ້ານອາລາງໃຫຍ່ ຖືພາລູກຄົນທີ 3 ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຕອນຢູ່ກໍາ ລາວກິນຜັກທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນວຽກງານສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຜ່ານມາ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັບສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງການ ໄດ້ລົງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາເປັນປະຈໍາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັບຮູ້ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນຮ້າຍຈາກການຂາດສານອາຫານ ໂດຍສະເພາະ ການດູແລສຸຂະພາບໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ແມ່ຍິງຄວນໄປຝາກທ້ອງນໍາໂຮງໜໍ ຫຼືສຸກສາລາໃກ້ບ້ານ ເວລາຖືພາ ແມ່ຍິງຄວນກິນທາດເຫຼັກ ບໍລິໂພກເຂົ້າ ຫົວຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ສາລີ ໜາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ກິນຊີ້ນ ປາ ໄຂ່ ແລະ ຖົ່ວ ຖ້າເຮົາຫາກປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວນີ້ ຈະເຮັດເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ລູກນ້ອຍທີ່ເກີດມາ ກໍຈະມີຮ່າງກາຍສົມບູນ ມີພູມຕ້ານທານ ແລະ ມັນສະໜອງທີ່ດີ  

The post ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ ຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຮ່ວມກັບ iWSSM ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ

Vientiane Mai - Gio, 22/09/2022 - 11:34am

    ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສາກົນແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ (iWSSM) ສ ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ UNESCO ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ເຊັນໂດຍທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ ສີວັນເພັງ ຄະນະບໍດີຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ມຊ ແລະ ທ່ານ SHIN Bongwoo ຜູ້ອໍານວຍການສູນສາກົນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ອະທິການບໍດີ ມຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການ UNESCO-IHP Korea National Committee ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຸງນໍາ ສ ເກົາຫຼີ ພະນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍ.

    ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບນ້ຳຮ່ວມກັນເຊັ່ນ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃຫ້ພະນັກງານຄູອາຈານ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸປະກອນທາງວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທັງສອງຝ່າຍ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ນອກຈາກນີ້ ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນແຕ່ລະໄລຍະຄື ໃນໄລຍະສັ້ນ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນເຮັດບົດສະເໜີໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ແກ່ຄູ ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຄະນະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເພື່ອຈະສະເໜີໄປຍັງ UNESCO-iWSSM  ສ ເກົາຫຼີ.

The post ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຮ່ວມກັບ iWSSM ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos

ເບຍລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ 2 ແຂວງ ມູນຄ່າ 85 ລ້ານກວ່າກີບ

Vientiane Mai - Gio, 22/09/2022 - 11:31am

    ພິທີມອບນໍ້າດື່ມ ຈຳນວນ 2.000 ແກັດ ລວມມູນຄ່າ 85.450.000 ກີບ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2022 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ສິດທິໄຊ ເກດຕະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ ຄຳປະສົງ ຄົງຄຳ ເຈົ້າເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຍັງມີ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພາຍໃນບໍລິສັດ ເບຍລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທາງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຍັງມີການລະດົມທຶນຈາກ ບໍລິສັດ ຄູ່ຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ບີຊີເອວ ບໍລິສັດ ພີວີເທຣດ ບໍລິສັດ ພີວີອອຍ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດ ຄູ່ຄ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນການຂົນສົ່ງນ້ຳດື່ມ ຈຳນວນ 1.000 ແກັດ ໄປທີ່ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກ 1.000 ແກັດ ໄປທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ.

    ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນການເຊີນຊວນຄູ່ຄ້າເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ ທາງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຍັງຈະມີການວາງແຜນລະດົມທຶນຮອນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຕື່ມອີກ.

The post ເບຍລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ 2 ແຂວງ ມູນຄ່າ 85 ລ້ານກວ່າກີບ appeared first on Vientiane Mai.

Categorie: Laos